Jak już wszyscy wiedzą z wczorajszej konferencji, na okres od 29 marca do 11 kwietnia ograniczone zostanie funkcjonowanie m.in. publicznych i niepublicznych przedszkoli i szkół. Od ogólnej zasady wprowadzono jednak wyjątki. Właśnie zostało opublikowane na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki rozporządzenie, w którym można sprawdzić kto może nadal korzystać z opieki nad dziećmi w tym okresie.

Ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty

I tak, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (które na chwilę obecną czeka na publikację w Dzienniku Ustaw), od dnia 29 marca 2021 r. do dnia 11 kwietnia 2021 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie publicznych i niepublicznych:

1) przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego;

2) szkół podstawowych, w tym oddziałów przedszkolnych w tych szkołach;

3) szkół ponadpodstawowych;

4) placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego;

5) ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;

6) domów wczasów dziecięcych;

7) szkolnych schronisk młodzieżowych.

 

Ograniczenia te nie dotyczy przedszkoli specjalnych, oddziałów specjalnych w przedszkolach ogólnodostępnych oraz oddziałów przedszkolnych specjalnych w szkołach podstawowych, a także szkół podstawowych specjalnych oraz szkół ponadpodstawowych specjalnych, funkcjonujących w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii oraz internatów.

 

 

Zgodnie z przepisami tego rozporządzenia, w przypadku:

1) szkół podstawowych specjalnych oraz szkół ponadpodstawowych specjalnych,

2) szkół podstawowych specjalnych oraz szkół ponadpodstawowych specjalnych, funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych,

3) szkół podstawowych specjalnych oraz szkół ponadpodstawowych specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej – zajęcia mogą być prowadzone w szkole. O prowadzeniu zajęć w szkole decyduje dyrektor szkoły.

Kto może wysłać dziecko do przedszkola od poniedziałku 29 marca?

Najbardziej wyczekiwaną przez wszystkich informacją jest to, kto może ubiegać się o otworzenie placówki ze względu na wykonywany przez siebie rodzaj pracy. I tak zgodnie z rozporządzeniem, dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej albo osoba kierująca inną formą wychowania przedszkolnego, na wniosek:

1) rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

2) rodziców dzieci, którzy:

a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,

c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,

e) wykonują działania ratownicze,

f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),

g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,

j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie tych jednostek

– ma obowiązek zorganizować zajęcia w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego, do których uczęszczają te dzieci.

Oczywiście, należy pamiętać o tym, że dyrektor placówki jest zobowiązany do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków funkcjonowania przedszkola czy też innej placówki. W związku z powyższym to do dyrekcji placówki należy podjęcie decyzji o decyzję o zapewnieniu właściwej liczby miejsc dla dzieci rodziców pracujących w miejscach wymienionych w akapicie powyżej.

Czy oboje rodzice muszą pracować w ww. podmiotach, aby móc wysłać dziecko do przedszkola (szkoły)?

Przepisy rozporządzenia nie uregulowały tej kwestii. Jednakże zgodnie z informacją opublikowaną na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki „wsparcie powinny uzyskać rodziny, w których przynajmniej jeden z rodziców jest zatrudniony w podmiocie leczniczym lub świadczy usługi na rzecz przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się pandemii.”.

Czy w ośrodkach realidacyjno-wychowawczych mogą odbywać się zajęcia?

W ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych dopuszcza się możliwość realizacji zajęć, w szczególności zajęć rewalidacyjnych, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, za zgodą rodziców dzieci i uczniów posiadających odpowiednio: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych lub opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Zajęcia mogą być realizowane w bezpośrednim kontakcie dziecka lub ucznia z osobą prowadzącą te zajęcia.