§ 1
POSTANOWIENIA WSTĘPNE
1. Wydawcą i właścicielem serwisu internetowego www.Odyseusze.pl (dalej jako: „Serwis”), którego dotyczy niniejszy Regulamin i polityka prywatności (dalej jako: „Regulamin”) jest Sylwester Ciach prowadzący działalność gospodarczy pod firmą BezMapy.pl Sylwester Ciach pod adresem ul. Okólna 9C, 05-270 Marki NIP: 1180400858, REGON: 147216223 (dalej jako: „Właściciel”). Niniejszy Regulamin zastosowanie mieć będzie do portalu www.Odyseusze.pl oraz, na stronach których wyraźnie zaznacz ono, iż zastosowanie mieć do nich będą postanowienia niniejszego Regulaminu. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu oraz przed rejestracją w Serwisie każdy Użytkownik powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Korzystając z Serwisu Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
2. Poniższy Regulamin określa zasady funkcjonowania Serwisu, prawa oraz obowiązki jego Użytkowników i Właścicielowi portalu, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, tryb postępowania reklamacyjnego jak i zasady ochrony danych osobowych Użytkowników (dalej jako: „Użytkowników”) korzystających z Serwisu. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do wszystkich Użytkowników korzystających z Serwisu, jak również do Użytkowników dokonujących rejestracji w Serwisie bezpośrednio lub przez serwisy trzecie. Właściciel portalu udostępnia Serwis internetowy bezpłatnie użytkownikom Internetu. Rozpoczęcie korzystania z Serwisu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki przedstawione w Regulaminie. Prosimy więc o uważne zapoznanie się z tymi warunkami. Każdy Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu.
3. Celem Serwisu jest umożliwienie Użytkownikom w szczególności dostępu do informacji, nawiązywania i podtrzymywania kontaktów z innymi Użytkownikami, komunikacji między Użytkownikami a redakcją Właścicielem portalu, wyrażania swoich opinii, tworzenia grup, umieszczania w Serwisie utworów (np. treści, zdjęć, video), odbierania i wysyłania wiadomości, prowadzenia bloga, branie udziałów w konkursach, etc.
4. Każdy konkurs, promocja lub specjalna oferta dla Użytkowników będzie regulowana oddzielnym regulaminem.
5. Zakup płatnych usług oferowanych w ramach Serwisu jest zarezerwowany jedynie dla
pełnoletnich osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych i/lub dla
osób niepełnoletnich lub nie posiadających pełnej zdolności do czynności prawnych za zgodą
ich opiekunów ustawowych/prawnych, przy czym w takim przypadku Użytkownik ten oraz osoby, które z mocy ustawy lub umowy zobowiązane są do nadzoru nad nim, ponoszą pełną odpowiedzialność za jego działania, w szczególności ponoszą pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem Właściciela portalu i osób trzecich, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 2
WYMAGANIA TECHNICZNE
W celu prawidłowego korzystania z wszystkich mechanizmów dostępnych w ramach Serwisu niezbędne jest spełnienie następujących wymagań technicznych:
a) urządzenie (np. komputer, smartfon, tablet) z dostępnym połączeniem z siecią Internet;
b) przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW, obsługującej język oprogramowania JavaScript oraz umożliwiającą zapis plików Cookie;
c) w przypadku Użytkowników dokonujących rejestracji – posiadanie konta poczty elektronicznej (adresu e-mail)
d) Adobe Flash Player lub inna wtyczka (plugin) zainstalowana w przeglądarce internetowej zapewniająca możliwość odtwarzania animacji wykonanej w technologii Flash;

§ 3
PRZECHOWYWANIE I OCHRONA DANYCH ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. Właściciel portalu opracował niniejszy Regulamin mając na uwadze m.in. ochronę prywatności użytkowników, ochronę gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o Użytkownikach Serwisu oraz bezpieczeństwo przechowywanych danych. Właściciel portalu dba o to, aby informacje o użytkownikach przechowywane w bazach danych Właściciela portalu nie zostały uszkodzone ani zniszczone oraz aby powierzona nam korespondencja nie została przechwycona przez osoby postronne. Dane te potrzebne są m.in. do określenia upodobań Użytkowników celu doskonalenia Serwisu. Chcemy, aby były one coraz ciekawsze i celniej trafiały do upodobań Użytkowników.
2. Dostęp do Serwisu i możliwość zapoznawania się z większością ich zawartości (poza zawartością wyraźnie zastrzeżoną dla zarejestrowanych Użytkowników) posiadają wszyscy Użytkownicy sieci Internet bez konieczności spełnienia jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie jest uzależniony od dokonania przez Użytkownika rejestracji w Serwisie.
3. Część wyodrębnionych zasobów Serwisu, w tym możliwość zamieszczania własnych treści, są dostępne wyłącznie dla zarejestrowanych Użytkowników Serwisu, którzy dokonają w nim rejestracji.
4. Zarejestrowanymi Użytkownikami Serwisu mogą być wszystkie osoby fizyczne, które dokonały rejestracji i założyły własne konto w Serwisach, przy czym nieletni i/lub osoby nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnych, składając opisane w niniejszym Regulaminie oraz formularzu rejestracyjnym oświadczenia i udzielając Właścicielowi portalu opisanych w nich praw i upoważnień oświadczają, że uzyskały stosowne zgody przedstawicieli ustawowych/prawnych na złożenie w/w oświadczeń oraz przekazanie praw i upoważnień.
5. Rejestracja w Serwisach jest bezpłatna i całkowicie dobrowolna. Właściciel portalu umożliwia Użytkownikom sieci Internet dokonywanie samodzielnej decyzji w zakresie korzystania z Serwisu i za kresu takiego korzystania, w tym przekazywanych Właścicielowi portalu informacji o sobie.
6. Aby zarejestrować się w Serwisie należy wypełnić w sposób kompletny i zgodny z prawdą oraz wysłać zgodnie z podanymi informacjami formularz rejestracyjny. Właściciel portalu nie kontroluje ani nie weryfikuje danych identyfikacyjnych Użytkownika zawartych w formularzu rejestracyjnym dostępnym na stronie: https://odyseusze.pl/register/. Po wypełnieniu danych w formularzu rejestracyjnym na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy zarejestrowanym Użytkownikiem a Właścicielem portalu, której przedmiotem są usługi świadczone przez Właściciela portalu w ramach Serwisu, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Wraz z dokonaniem rejestracji, Użytkownik akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu oraz składa oświadczenie woli i wiedzy dotyczą ce znajomości treści Regulaminu oraz spełniania wszystkich określonych w Regulaminie wobec Użytkowników wymagań i warunków
7. W terminie 10 dni od zawarcia umowy, o której mowa w ust. 6 powyżej, Użytkownik może od niej odstąpić bez podania przyczyn poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej lub na piśmie.
8. Użytkownik oświadcza, że dane podawane przez Użytkownika podczas procesu rejestracji są prawdziwe. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach mogących wzbudzać uzasadnione podejrzenie o podaniu nieprawdziwych danych, Właściciel portalu może uzależnić rejestrację lub korzystanie z Serwisu przez Użytkownika od uwiarygodnienia jego danych przedstawionych w formularzu rejestracyjnym.
9. W wyniku prawidłowej rejestracji Użytkownik uzyskuje dostęp do przypisanego do niego konta.
10. Każda osoba fizyczna może utworzyć tylko jedno konto w Serwisie, niedopuszczalne jest odstępowanie, użyczanie, odsprzedawanie ani w żaden inny sposób zbywanie swojego konta innym osobom bądź przekazywania innym osobom hasła do swojego konta. Hasło stanowi zabezpieczenie przed dostępem osób trzecich do konta Użytkownika. Aby zabezpieczyć się przed ewentualnymi próbami włamania na konto, Użytkownik powinien korzystać z trudnych do złamania haseł, np. powinno ono zawierać zarówno litery, jak i cyfry. Jeżeli Użytkownik loguje się do Serwisu korzystając z komputera osób trzecich, nie powinien zapisywać hasła dostępu do Serwisu.
11. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z założonego przez siebie konta w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za sposób w jaki korzysta z założonego przez siebie konta oraz za zamieszczane przez siebie w Serwisie treści. Dostęp do konta Użytkownika chroniony jest wybranym przez Użytkownika hasłem.
12. Właściciel portalu przysługuje prawo do czasowego zablokowania lub trwałego usunięcia konta Użytkownika w przypadku, gdy:
a) Użytkownik wykorzystuje konto w sposób sprzeczny z obowiązującymi przepisami prawa (w tym naruszające np. dobre obyczaje, zasady netykiety czy też dobra osobiste) i/lub postanowieniami niniejszego Regulaminu;
b) zastosowany przez Użytkownika Nick (nazwa konta) narusza przepisy prawa, prawa osób trzecich (w tym prawa autorskie lub prawa pokrewne oraz prawa osobiste) i/lub dobre obyczaje;
c) bezpieczeństwo konta Użytkownika jest zagrożone; w takiej sytuacji Właściciel portalu może uzależnić dalsze korzystanie z konta przez Użytkownika od dokonania zmiany hasła dostępowego do tego konta. Po dokonaniu zmiany hasła Użytkownik odzyskuje dostęp do pierwotnego konta.
13. Jeśli Konto danego Użytkownika zostało usunięte z przyczyn wskazanych w niniejszym Regulaminie, w szczególności określonych w pkt. 12 powyżej, Właściciel portalu jest uprawnione do umożliwienia innym Użytkownikom stosowania Loginu (nazwy konta) należącego do Użytkownika zamkniętego konta. Po usunięciu konta nie ma możliwości jego przywrócenia.
14. Rejestrując się w Serwisie Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych (w tym danych osobowych) zawartych w całym formularzu rejestracyjnym przez Właściciela portalu w zakresie udzielonego upoważnienia w szczególności w celu realizacji usługi hostingu świadczonej przez Właściciela portalu na zasadach określonych w Regulaminie, która polega na zapewnieniu Użytkownikowi narzędzia celem umieszczania i przechowywania zamieszczonych treści, udostępniania konta w Serwisie oraz w prawnie usprawiedliwionym celu Właściciela portalu, tj. marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Właściciela portalu. Adres mailowy podany przez Użytkownika w formularzu może być ponadto wykorzystywany do komunikacji z Użytkownikiem w celu weryfikacji statusu konta Użytkownika, jak również w innych sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu, w szczególności do wysyłania powiadomień o istotnych zmianach w Serwisie lub komunikatów o stanie technicznym Serwisu. W przypadku jeśli Użytkownik wyrazi zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany przez niego adres mailowy mogą być również wysyłane przez Właściciela portalu i/lub podmiot wskazany w stosownym formularzu informacje handlowe.
15. Użytkownik, z zastrzeżeniem zdania poniższego, może w każdej chwili rozwiązać Umowę z Właścicielem portalu i usunąć konto w Serwisie przesyłając prośbę o usunięcie konta drogą mailową na adres email: kontakt@odyseusze.pl, przy czym prośba musi zostać przesłana z adresu email, który jest aktualnie powiązany z danym kontem. Przesłanie takiego wniosku będzie równoznaczne z usunięciem danych Użytkownika z bazy danych Serwisu w terminie nie dłuższym niż 10 dni, przy czym usunięcie danych Użytkownika nie skutkuje usunięciem z Serwisu zamieszczonych przez niego treści, które będą przechowywane i archiwizowane w Serwisach.
16. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisach jest Sylwester Ciach pod adresem ul. Okólna 9C, 05-270 Marki NIP: 1180400858, REGON: 147216223. Każdy Użytkownik ma zapewnione prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawy, uzupełniania i usunięcia. W tym celu należy napisać na adres email: kontakt@odyseusze.pl. W przypadku usunięcia danych Użytkownik traci możliwość z korzystania z Serwisu w takim zakresie, w jakim dane te są niezbędne do korzystania z udostępnionych przez Serwis usług.
17. Przetwarzanie i ochrona podanych przez Użytkownika danych osobowych będzie dokonywana na podstawie i zgodnie z ustawą z dnia 29 kwietnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U. 02.101.926) oraz zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

§ 4
PLIKI COOKIES I ADRES IP
1. Internetowa przeglądarka stosowana przez Użytkownika sieci Internet może być wyposażona w opcję przechowywania plików tekstowych (ang. „cookies”), które serwer zapisuje na dysku urządzenia końcowego Użytkownika, dzięki czemu będzie mógł go „rozpoznać” przy ponownym połączeniu. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, w szczególności tych wymagających autoryzacji oraz ułatwiające aktywne korzystanie z wszystkich usług dostępnych w ramach serwisu bez konieczności każdorazowego logowania. Zawartość plików „cookies” nie daje możliwości identyfikacji danego Użytkownika. Za pomocą plików „cookies” nie są również przetwarzane ani przechowywane dane osobowe, „cookies” w żaden sposób nie niszczą systemu w komputerze Użytkownika ani nie wpływają na jego sposób działania, w szczególności nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach.
2. Właściciel portalu przechowuje pliki cookies na komputerach Użytkowników w celu:
a) utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy Użytkownika i hasła;
b) lepszego dopasowania Serwisu do potrzeb Użytkowników;
c) tworzenia statystyk oglądalności dla naszych partnerów treściowych i reklamodawców;
d) prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Użytkownika;
e) tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby.
3. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcje przyjmowania cookies, przy czym należy mieć na uwadze, że czynność ta może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych usług Serwisu.
4. W Serwisie prócz plików Cookie zbierane są również adresy IP Użytkowników, gromadzone na podstawie logów dostępowych. Podobnie jak pliki Cookie, są one wykorzystywane głównie w celach statystycznych oraz w celu poprawy funkcjonowania serwisu. Numery IP mogą być udostępnione organom prawnym w myśl przepisów prawa tym art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.
Nr 144, poz. 1204).

§ 5
TREŚCI ORAZ WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
1. Użytkownicy Serwisu mogą samodzielnie zamieszczać dowolne treści (w szczególności filmy, pliki multimedialne, audiowizualne, graficzne, muzyczne, tekstowe, zdjęcia, linki do innych stron internetowych, komentarze, opinie, obrazki, itp.) w Serwisie, w zależności od dostępnych funkcji w ramach Serwisu, przy czym w niektórych Serwisach część funkcji, a co za tym idzie możliwość publikacji własnych treści, jest dostępna wyłącznie dla zarejestrowanych Użytkowników. Treści zamieszczane przez Użytkownika muszą być zgodne z przepisami prawa i niniejszym Regulaminem, przy czym Właściciel portalu, jako podmiot dostarczający jedynie platformy technicznej, umożliwiającej Użytkownikom umieszczanie w niej dowolnych treści skierowanych do szerokiego kręgu odbiorców sieci, nie odpowiada za zgodność tych treści w szczególności z obowiązującymi przepisami prawa, normami etycznymi, czy też internetową netykietą. Właściciel portalu nie weryfikuje zamieszczanych treści pod kątem ich zgodności z przepisami prawa, prawdziwości, rzetelności i skuteczności, tym samym nie ingeruje m.in. w przebieg dyskusji, nie odpowiada również za regulamin i politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli stron internetowych, których linki zostały umieszczone przez Użytkowników w Serwisie, ani za treść informacji tam zawartych. Użytkownicy zamieszczający treści w Serwisie, w tym linki do stron internetowych osób trzecich, rozpowszechniają je na własną odpowiedzialność i są wyłącznie odpowiedzialne za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia praw tych osób.
2. W Serwisach zabronione jest publikowanie jakichkolwiek treści, które są sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej lub propagujących przemoc, obrażające uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, naruszające prawo do prywatności. Niedopuszczalne jest również zamieszczanie treści zawierających nagość, pornografię, erotykę oraz treści obsceniczne, treści nieetyczne lub powszechnie uznawane za naganne moralnie i społecznie oraz naruszające zasady netykiety lub niezgodnych z tematyką Serwisu. Właściciel portalu zastrzega, że w publikowanych samodzielnie przez Użytkowników treściach nie mogą znaleźć się ponadto treści reklamujące działalność innych przedsiębiorców i/lub też naruszające prawa lub interesy Właściciela portalu.
3. Zabronione jest ponad to publikowanie w Serwisie wszelkich treści:
a) zawierających materiały chronione prawem autorskim bez zgody autora; promujących,
b) zachęcających lub oferujących instrukcje dotyczące nielegalnej działalności (np. hackerstwa);
c) zawierających nielegalne oprogramowanie, informacje lub inne materiały zawierające szkodliwe lub niszczące elementy (np. wirusy, „konie trojańskie”);
d) powszechnie uznawanych jako SPAM (w tym wielokrotne wstawianie treści z pojedynczymi słowami lub duże ilości pustych wierszy, rozpoczynanie kilku identycznych tematów na forum, itp.).
4. W przypadku, gdyby zamieszczone przez Użytkownika Serwisu materiały (Treści) były sprzeczne z postanowieniami z pkt. 2 i/lub 3 powyżej, Właściciel portalu zastrzega sobie prawo do ich blokowania lub usuwania w każdym czasie, bez wcześniejszego powiadomienia ani też wyjaśnień dla Użytkownika. Użytkownicy naruszający Regulamin i/lub przyjęte normy (w tym netykiety) mogą ponadto zostać usunięci z Serwisu poprzez czasowe zablokowanie lub też trwałe usunięcie profilu/konta Użytkownika. Właściciel portalu jest uprawniony również do przekazania posiadanych informacji na temat Użytkownika na żądanie uprawnionych organów państwa w celu prowadzenia przez nich stosownych postępowań, w tym wyjaśniających, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
5. Każdy Użytkownik korzystający z Serwisu jest uprawniony do poinformowania Właściciela portalu o naruszeniu zasad niniejszego Regulaminu w Serwisie w formie elektronicznej na adres email: kontakt@odyseusze.pl. Zgłoszenie powinno zawierać link do strony gdzie nastąpiło naruszenie, opis naruszenia prawa, kontakt (adres e-mail oraz telefon) do osoby zgłaszającej, aby Właściciel portalu mógł potwierdzić przyjęcie zgłoszenia lub w celu uzyskania informacji uzupełniających. Właściciel portalu w możliwie krótkim czasie dokona weryfikacji zgłoszenia.
6. Użytkownik Serwisu oświadcza, iż wszelkie przesyłane przez niego i zamieszczane w Serwisie Treści, są wolne od jakichkolwiek wad prawnych i nie naruszają żadnych praw osób trzecich oraz mogą być wykorzystywane w Serwisie zgodnie z niniejszym Regulaminem. Ponadto Użytkownik zapewnia, iż Treści te:
a) są przejawem jego oryginalnej twórczości o indywidualnym charakterze,
b) nie naruszają praw osób trzecich, nie są obciążone prawami osób trzecich, osoby trzecie nie zgłaszają w tym zakresie żadnych roszczeń,
c) uzyskał wszelkie zezwolenia lub zgody prawem wymagane (w tym prawa na pozowanie osób i rozpowszechnianie ich wizerunku) na korzystanie z tych materiałów o ile są one konieczne lub potrzebne dla ich wykorzystywania w ramach Serwisu zgodnie z Regulaminem,
d) ich wykorzystywanie w Serwisie oraz w ramach upoważnienia, o którym mowa w ust. 7 poniżej, nie wymaga ponoszenia wynagrodzeń na rzecz twórców i podmiotów praw pokrewnych, płatnych im z tego tytułu zarówno bezpośrednio, jak i za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi.
W Uzasadnionych przypadkach Właścicielowi portalu przysługuje prawo weryfikacji powyższych oświadczeń, w szczególności poprzez zażądanie przed stawienia przez Użytkownika potwierdzenia posiadanych praw oraz uzyskanych zgód osób trzecich. W przypadku, gdyby którekolwiek z oświadczeń Użytkownika, o których mowa w niniejszym Regulaminie okazało się niezgodne z rzeczywistym stanem faktycznym i/lub prawnym całkowitą odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Użytkownik, który złożył nieprawdziwe oświadczenie (w szczególności odnoszące się do posiadanych praw do zamieszczonych w Serwisie Treści), a gdyby Właściciel portalu poniósł jakąkolwiek szkodę z tego tytuł Użytkownik zobowiązuje się do jej naprawienia w całości, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
7. Użytkownicy Serwisu poprzez zamieszczenie swoich Treści w Serwisie upoważniają Właściciela portalu do bezpłatnego, wielokrotnego wykorzystywania tych Treści (w tym zawierających wizerunek Użytkownika) bez ograniczeń terytorialnych i czasowych w następującym zakresie:
a) utrwalanie i zwielokrotnianie drukiem lub podobną techniką, w tym fotokopiowanie i mikrokopiowanie;
b) wydawanie (publikowanie) i rozpowszechnianie we wszystkich wydaniach, niezależnie od formy, standardu, systemu lub formatu, bez ograniczenia liczby nakładów, wydań oraz egzemplarzy; obejmuje to także prawo do częściowego lub całkowitego przedruku (przed i po produkcji), w tym na fotokopiach, mikrokopiach i mikroreprodukcjach, a także prawo do powielania w inny sposób; wprowadzanie do pamięci komputera i sporządzanie kopii takich zapisów dla potrzeb eksploatacji trwałe lub czasowe zwielokrotnianie komputerowego zapisu w całości lub części, jakimikolwiek środka mi i w jakiejkolwiek formie;
c) wykorzystywanie dla celów marketingowych, w tym reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji Właściciela portalu oraz podmiotów przez niego upoważnionych ich produktów i usług oraz innych przejawów ich działalności, a także przedmiotów ich własności; obejmuje to również utrwalanie i zwielokrotnianie poligraficzne oraz wykorzystywanie tych utrwaleń zgodnie z postanowieniami niniejszego pkt. 7; utrwalenie audiowizualne jakąkolwiek techniką, niezależnie od standardu, systemu i for matu; nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przy pomocy jakichkolwiek środków technicznych niezależnie od standardu, systemu lub formatu, w tym nadawanie za pośrednictwem satelity; retransmisję przewodową lub bezprzewodową przy pomocy jakichkolwiek środków technicznych, w tym nadawanie za pośrednictwem satelity; wyświetlanie lub publiczne odtwarzanie utrwaleń sporządzonych zgodnie z postanowieniami niniejszego pkt. 7; nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników dźwięku i obrazu, w tym powielania, rozpowszechniania i odtwarzania nagrań, przekazywanie, odtwarzanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego przekazu, po utrwaleniu nanośnikach dźwięku i/lub obrazu;
d) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym w tym w dowolnych elektronicznym, cyfrowym itp. kanale komunikacji publicznej oraz rozpowszechniania każdego utworu poprzez wprowadzanie utworu do obrotu, publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, nadawanie (we wszystkich technikach, w tym: przewodowo lub bezprzewodowo, naziemnie lub satelitarnie), reemitowanie, wprowadzenie do pamięci komputera albo innego urządzenia elektronicznego umożliwiającego komunikowanie, zarówno w sieci przewodowej lub bezprzewodowej, zamkniętej, jak i dostępnej po spełnieniu określonych warunków, powszechnie dostępnej i udostępnianej w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworu w miejscu i czasie przez siebie wybranym we wszystkich technikach i technologiach, w tym telekomunikacyjnych, m.in. SMS, IVR, WAP i MMS.
e) wprowadzanie do obrotu, rozpowszechnianie egzemplarzy oraz ich kopii sporządzonych zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Użytkownik/Autor danego utworu (treści) udziela Właścicielowi portalu na podstawie niniejszego postanowienia zezwolenia na korzystanie z zależnych praw autorskich na wszystkich polach eksploatacji wymienionych powyżej, o ile dla eksploatacji w/w Treści na tych polach konieczne lub potrzebne albo wymagane jest stworzenie utworu zależnego, a także zezwolenia na udzielenie wzajemnego i równoczesnego lub samodzielnego opracowania, przeróbki, adaptowania części lub całości, w tym przez nadawanie im różnego rodzaju form (zmienionej, skróconej, poszerzonej lub skondensowanej) z prawem do reprodukowania na nośnikach zapisu (dyskietce, karcie z pamięcią, diapozytywie, slajdzie, mikrofilmie, fotokopii, mikroreprodukcji, nośniku CD, nośniku DVD itp.) oraz z prawem do wykorzystania na nośnikach dźwięku i obrazu. Użytkownik/Autor udziela także Właścicielowi portalu zezwolenia na udzielanie dalszych licencji w zakresie nabytych zgodnie z niniejszym pkt. 7 praw do w/w Treści. Użytkownik upoważnia Właściciela portalu do dodawanie tytułów i podtytułów do Treści oraz umieszczania w treści materiałów dostarczonych przez Użytkownika, znaków towarów, logotypów i emblematów, oznaczeń, nazw, itp. należących do Właściciela portalu albo podmiotów przez niego wskazanych. Nabycie praw do Treści w powyższym zakresie obejmuje prawo Właściciela portalu do korzystania i osiągania korzyści z Treści w tym prawo do pobierania wynagrodzenia i rekompensat za przypadki korzystania z Treści przez podmioty trzecie, w tym w ramach dozwolonego użytku utworów chronionych w szczególności wymienionych w art. 25 ust 2 i 4 oraz art. 29 ust.2 i 2¹ z wyjątkiem praw wymienionych w art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz. U. nr 24 poz. 138 z późn. zm.).

§ 6
NETYKIETA
1. Netykieta to zbiór zasad przyzwoitego zachowania się w Internecie, wynikających wprost z ogólnych zasad przyzwoitości. Każdy Użytkownik Serwisu zamieszczający Treści zobowiązany jest do przestrzegania netykiety, z których najważniejsze to:
a) pisz zwięźle i na temat;
b) nie przeklinaj;
c) nie obrażaj i nie atakuj personalnie swoich adwersarzy;
d) unikaj obraźliwych sformułowań i wulgaryzmów;
e) nie pisz WIELKIMI literami – w Internecie oznacza to, że krzyczysz, staraj się również nie nadużywać wykrzykników;
f) nie spamuj – obejmuje to: wstawianie wielu postów z pojedynczymi słowami lub duże ilości pustych wierszy, rozpoczynanie kilku identycznych tematów, itp.;
g) nie zamieszczaj wątków niezgodnych z tematyką danego działu;
h) nie rozpowszechniaj prywatnej korespondencji bez zezwolenia jej autora;
i) nie podszywaj się pod inne osoby, nie rejestruj się również pod wieloma nickami;
j) nie zamieszczaj ogłoszeń, reklam ani innych materiałów promocyjnych;
k) nie prowadź dyskusji na temat zachowań niezgodnych z prawem lub moralnie niewłaściwych (np. dotyczących nielegalnego oprogramowania, zażywania narkotyków, pornografii, itp.);
l) zachowaj szczególną kulturę wypowiedzi i szacunek wobec dyskutantów w przypadku dyskusji na tematy polityczne, religijne czy etyczne.
2. Każdy Użytkownik sam odpowiada za swoje zachowanie. Sugeruje się, aby traktował on pozostałych Użytkowników w taki sposób, w jaki sam chciałby być traktowany.

§ 7
UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA
Użytkownik ma prawo do:
a) swobodnego przeglądania Serwisu, w tym do przeglądania Treści zamieszczonych przez innych Użytkowników, przy czym w niektórych wypadkach, przeglądanie możliwe jest po uprzedniej Rejestracji;
b) posiadania własnego konta w Serwisie (tylko wtedy, kiedy Serwis posiada taką opcję);
c) zamieszczania w Serwisie własnych Treści na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;
d) dostępu lub zmiany swoich danych, w tym danych osobowych, oraz do żądania ich usunięcia w każdym czasie;
e) rezygnacji z korzystania z Serwisu oraz wypowiedzenia Umowy o świadczenie Usługi.

§ 8
REKLAMACJE
1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu, w tym świadczonych przez Właściciel portalu usług, lub informacje dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres email: kontakt@odyseusze.pl lub listownie na adres siedziby Właściciela portalu. Reklamacja powinna zawierać co najmniej adres elektroniczny lub listowny oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Właściciel portalu zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Prawidłowe reklamacje będą rozpatrywane przez Właściciela portalu w terminie 30 dni od otrzymania reklamacji i wysłane na adres email zgłaszającego wskazany w reklamacji lub listowny, w przypadku braku podania przez zgłaszającego reklamację adresu email.
2. Decyzja Właściciela portalu co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa Użytkownika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.

§ 9
ZMIANY W REGULAMINIE
Ze względu na stały rozwój technologii internetowej, zmiany ustawodawcze, w tym w zakresie ochrony danych osobowych, oraz rozwój Serwisu, Właściciel portalu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. O każdej zmianie Regulaminu Właściciel portalu powiadomi Użytkowników Serwisu poprzez informację na stronie startowej Serwisu, do którego zastosowanie mieć będzie niniejszy Regulamin w terminie co najmniej 7 dni przed jej wejściem w życie. Korzystanie przez Użytkownika ze stron Serwisu po wprowadzeniu zmian w Regulaminie będzie równoznaczne z wyrażeniem przez niego akceptacji na wprowadzone zmiany i nie wymaga odrębnej zgody. W przypadku, gdy Użytkownik nie akceptuje wprowadzonych zmian w Regulaminie powinien usunąć konto i/lub zaprzestać korzystania z Serwisu.

§ 10
KONTAKT
W przypadku pytań lub uwag Użytkowników dotyczących Regulaminu, funkcjonowania lub warunków korzystania z Serwisu prosimy o wysyłanie ich na adres email: kontakt@odyseusze.pl

§ 11
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem tj. 1 lipca 2016 roku.
2. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
3. W kwestiach nieregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie ma prawo polskie.
4. Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.